Miś Teddy Eddie czeka na pocztówki

Sezon wakacyjny dobiega ku końcowi, a Miś Teddy Eddie nie wie jak spędzaliście wakacje. Wycieczki, wyjazdy, leniuchowanie w domu – każdy sposób na odpoczynek może być przyjemny. Miś Teddy Eddie zaciekawiony tym, co robicie pragnie dostać od was mały urywek waszych wakacji, uwidoczniony na zdjęciu. Wyślij Miśkowi wirtualną pocztówkę w formie zdjęcia i w kreatywny sposób opisz swój letni wypoczynek. Najlepszy pomysł zostanie wyróżniony nagrodą.

Zasady udziału w konkursie w kilku punktach:

 1. Wejdź na fanpage Oxford For Kids i poszukaj postu konkursowego z dnia 31.08.2021 r.
 2. Wybierz zdjęcie wakacyjne, które najlepiej opisze twój letni sposób na wypoczynek.
 3. Wstaw zdjęcie w komentarzu.
 4. Zostaw komentarz, w którym opiszesz swoje wakacje. Opisz w ciekawy sposób zrealizowane plany wakacyjne, napisz komentarz w formie wiadomości z pocztówki lub posłuż się inną ciekawą formą przedstawienia treści - liczą się kreatywne pomysły.
 5. Opublikuj zdjęcie wraz z komentarzem i czekaj na ogłoszenie wyników konkursu. Osoba wygrywająca zostanie poinformowana o zwycięstwie w odpowiedzi na komentarz pod postem. W komentarzu poprosimy Cię o skontaktowanie się z nami poprzez wiadomość prywatną, gdzie poinstruujemy Cię o szczegółach nagrody.

3…2…1… START! Konkurs się rozpoczyna, a my trzymamy za każdego z Was kciuki!

Regulamin konkursu

 1. Organizator akcji
  1.1. „Pocztówka z wakacji z Oxford For Kids”, której dotyczy niniejszy regulamin, zwana dalej „Akcją” jest organizowana jest przez MDmarketing Małgorzata Dądela, reprezentowana przez komplementariusza MDmarketing Małgorzata Dądela, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, NIP: 5741768843 reprezentowanego przez: Małgorzatę Dądela - Prezesa Zarządu zwaną dalej „Organizatorem”.
  1.2. Akcja odbywać się będzie na terenie całej Polski na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

  2. Czas trwania Akcji
  2.1. Akcja trwa w terminie: 31.08.2021 r. –10.09.2021 r.


  3. Uczestnicy Akcji
  3.1. W Akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.
  3.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy podmiotów gospodarczych: MDmarketing Małgorzata Dądela, spółek zależnych i powiązanych, podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie akcji, a także najbliżsi członkowie i ich rodzin.
  3.3. Udział w Akcji jest dobrowolny. Uczestnik Akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Akcji. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Akcji poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji, oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  4. Zasady Akcji
  4.1. Akcja jest organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4.2. Aby wziąć udział w Akcji, uczestnik zobowiązany jest opublikować zdjęcie przedstawiające sposób spędzania wakacji oraz opisać w formie komentarza jak wypoczywał tego lata na fanpage’u Oxford For Kids - Przedszkole Językowe Częstochowaw serwisie Facebook, dostępnym pod linkiem: LINK.
  4.3. W skład Komisji wchodzi: Przedstawiciel Organizatora oraz Oxford For Kids - Przedszkole Językowe Częstochowa.
  4.4. Jedna osoba może otrzymać jedną nagrodę.
  4.5. Akcja zakłada przekazanie 1 nagrody. 
  4.6. Pod uwagę w ocenianiu prac konkursowych będzie brana kreatywność.

4.7. Uczestnik zostanie poinformowany o zwycięstwie do 20.09.2021 r. (włącznie) poprzez odpowiedź do komentarza zamieszczonego przez Uczestnika pod postem konkursowym.

4.8. Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia Organizatorowi danych potrzebnych do przekazania nagrody. Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi dane do 30.09.2021 r. (włącznie) poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na fan page’a Oxford For Kids - Przedszkole Językowe Częstochowa.
4.9. Nagrody zostanie zrealizowana po ustaleniach ze zwycięzcą konkursu.

 5. Nagrody

5.1. Nagrodą w Akcji jest spotkanie z Misiem Teddy Eddie i wyjście na wspólny deser wraz z osobą towarzyszącą.
6. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany poniżej, w terminie nie później, niż do 14 dni od otrzymania nagrody. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie do 21 dni od otrzymania przez Uczestnika Nagrody.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika (w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnie), adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Akcji, a także treść żądania. W przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji elektronicznej należy ją wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie „Reklamacja Pocztówka z wakacji z Oxford For Kids” lub listem poleconym na adres MDmarketing Małgorzata Dądela, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, z dopiskiem „Reklamacja Pocztówka z wakacji z Oxford For Kids”

6.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6.4. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji reklamacyjnej listem poleconym lub w wiadomości e-mail, na adres podany w pisemnej reklamacji lub na adres elektroniczny do komunikacji, wskazany w reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.

7.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

7.3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2014r, Nr 768, poz. 1717).

7.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet.

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników Akcji jest MDmarketing Małgorzata Dądela, ul. Porcelanowa 23 40-246 Katowice, NIP: 5741768843. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji i przekazania im nagrody.

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.

8.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) adres zamieszkania d) numer telefonu

8.5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem Akcji dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.6. Uczestnikom Akcji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem Akcji dostępnym pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.7. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

8.9. Dane uczestników będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu nagród oraz upływie czasu na złożenie reklamacji).